Hoolekogu tööplaan
Hoolekogu tegevusplaan 2020/2021.õ.a
  Sept 2020 Okt 2020 Nov 2020 Dets 2020 Jaan 2021 Veeb 2021 Märts 2021 Apr 2021 Mai 2021 Juuni 2021 Aug 2021
Eestvedamine ja juhtimine                      
Hoolekogu tööplaani kinnitamine õppeaastaks 2020/2021. a.                                                                            (Sillamäe Linnavolikogu 26. septembri 2019. a määruse nr 45 „Sillamäe linna munitsipaalkoolide hoolekogude moodustamise kord ja töökord“ § 6 lg 3)  x                    
Kooli kodukorra kohta arvamuse andmine (PGS § 73 lg 11 p 7)     x                
Kooli õppekava kohta arvamuse andmine (PGS § 73 lg 11 p 3)       x              
Ettepanekud pikapäevarühma moodustamiseks; ettepanekud pikapäevarühma töö planeerimiseks ja korraldamiseks (PGS § 38 lg 1 ja lg 2)                     x
Arengukava kohta arvamuse andmine (PGS § 73 lg 11 p 1)                      
Ressursside juhtimine                      
Arvamuse andmine kooli eelarve projekti kohta (PGS § 73 lg 11 p 10) x                    
Õppe- ja kasvatusprotsess                      
Nõusoleku andmine õpilaste arvu suurendamiseks (PGS § 26 lg 3 ja lg 5)                   х x
Hinnangu andmine huvitegevuse, pikapäevarühma vajaduse ja töökorralduse kohta (PGS § 73 lg 11 p 15)                     х