Hoolekogu otsused


Hoolekogu otsused

Hoolekogu istung. 2020 - 2021
Kuupäev Protokolli nr Päevakava Otsuse resolutiiv osa
25.09.2020 nr.1.1-6/1 1. Eelarve 2021 eelnõu, sh tasuliste teenuste (English For Life) suuruste aastaks 2021 tutvustamine Otsus: Hoolekogu nõustus kooli eelarve 2020 eelnõuga, sh tasuliste teenuste (English For Life) suurustega
2. Hoolekogu tööplaani kinnitamine õppeaastaks 2020/2021. a. Otsus: Hoolekogu kinnitas tööplaani õppeaastaks 2020/2021
3. Koolilõuna toetusest ülejäävat raha kasutamise kooskõlastamine õpilaste toitlustamisega seotud täiendavate kulude katmiseks. Otsus: Hoolekogu nõustus Koolilõuna toetusest ülejäävat raha kasutada pärast õppepäeva kooliringe külastavate õpilaste lisatoitlustamiseks ning pidulikeks teeõhtuteks ja magusateks auhindadeks kooliürituste raames.
08.02.2021 nr.1.1-6/2 "SILLAMÄE VANALINNA KOOLI ÕPILASEGA ARENGUVESTLUSTE KORRALDAMISE TINGIMUSED JA KORD" arvamuse andmine Arvamus: Hoolekogu tutvustas uendatud Sillamäe Vanalinna Kooli õpilasega arenguvestluste korraldamise tingimuste ja korraga ja tegi ettepaneku direktorile kodukorra kehtestamiseks.
21.04.2021 nr.1.1-6/3 1. Arengukava täitmise aruande tutvustamine 2020.aasta eest Arvamus: Hoolekogu tutvus arengukava täitmise aruandega, üks Hoolekogu liige tegi vormistusliku märkuse (lisada õpilaste arvule kuupäev).
2.Kooli õppekava läbiarutamine ja arvamuse andmine kooli õppekava ning selle muudatuste kohta Arvamus: Hoolekogu tutvus uendatud Sillamäe Vanalinna Kooli õppekavaga ja tegi ettepaneku direktorile muudetud õppekava kehtestamiseks.
3. Hädaolukorra lahendamise plaani eelnõu läbiarutamine ja arvamuse andmine selle kohta Hoolekogu arutas läbi ja annab järgneva arvamuse kooli hädaolukorra lahendamise plaani eelnõu kohta: „Sillamäe Vanalinna Kooli hädaolukorra lahendamise plaani muutmine lähtub reaalsest vajadusest ning on kooskõlas kehtivate seaduaktidega ning Päästeameti infoga.“
26.05.2021
nr.1.1/6-4
1.Kehtestatud hoolekogu otsusega 08.09.2016.a nr1.1-6/1-1 "Õppealajuhataja, õpetajate, tugispetsialistide ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute vabade ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra" kehtetuks tunnistamine.
Otsus: 1. Tunnistada kehtetuks kehtestatud hoolekogu otsusega 08.09.2016.a nr1.1-6/1-1 "Õppealajuhataja, õpetajate, tugispetsialistide ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute vabade ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord". 
2. Kehtestada uus "Õppealajuhataja, õpetajate, tugispetsialistide ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute vabade ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord" 
2. Uue "Õppealajuhataja, õpetajate, tugispetsialistide ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute vabade ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra" kehtestamine.  
30.08.2021
nr.1.1/6-5
1. Hoolekogu tööplaani koostamine õppeaastaks 2021/2022.õa. Hoolekogu kinnitas tegevuskava õppeaastaks 2021/2022
2. Nõusoleku andmine õpilaste arvu suurendamiseks Hoolekogu otsustas esitada õpilaste arvu suurendamiseks kohta järgmise arvamuse: hoolekogu nõustub muudetud kooli õppekavaga.
3. 2021/2022 õ.a huvitegevuse ja pikapäevarühma töökorraldus Hoolekogu hinnang pikapäevarühma vajadusele ja töökorraldusele – pikapäevarühma vajadus on olemas
4. Aasta õpetaja nimetamine