Hoolekogu otsused

Hoolekogu otsused

​​
2019 - 2020
Kuupäev nr Päevakava Otsus
20.09.2019

nr.1.1-6/1

1. Sillamäe Vanalinna Kooli 2018 aasta arengukava täitmise aruande tutvustamine            

2. Eelarve 2020 eelnõu, sh tasuliste teenuste (English For Life) suuruste  aastaks 2020 tutvustamine

3. Pikapäevarühmade moodustamise  vajaduse ja töökoralduse arutamine õppeaastaks 2019/2020

Otsus nr.1.1-6/1-1: 2.2. Hoolekogu nõustus kooli eelarve 2020 eelnõuga, sh tasuliste teenuste (English For Life) suurustega                

Otsus nr.1.1-6/1-1: 2.3. Hoolekogu hinnang pikapäevarühma vajadusele ja töökorraldusele – pikapäevarühma vajadus on olemas; direktori kehtestatud pikapäevarühma töökorraldus, tulenevalt PGS § 38 lõikest 2, tagab pikapäevarühmade toimimise, tagades PGS § 38 lõikes 2 esitatud nõuded pikapäevarühma toimimisele.

11.11.2019 nr.1.1-6/2

1. Holekogu esimehe ja esimeheasendaja valimine

2. Hoolekogu tööplaani kinnitamine õppeaastaks 2019/2020.a.                                                                        

3. Kooli kodukorra kohta arvamuse andmine

Otsus nr.1.1-6/2-1: 2.1. Hoolekogu esimeheks valiti Andrei Ionov, aseesimeheks Alevtina Jermakova, protokollijaks Natalia Chigasova                                        

Otsus nr.1.1-6/2-1: 2.2. Hoolekogu kinnitas tööplaani õppeaastaks 2019/2020                                                                                        

Otsus nr.1.1-6/2-1: 2.3. Hoolekogu nõustus kooli kodukorra eelnõuga esitatud kujul ja tegi ettepaneku direktorile kodukorra kehtestamiseks.

30.01.2019 nr.1.1-6/3 Õppealajuhataja ametikohale läbiviidava avaliku konkursi konkursikomisjoni hoolekogu esindaja nimetamine Otsus nr.1.1-6/3-1: Nimetada õppealajuhataja ametikohale läbiviidava avaliku konkursi konkursikomisjoni hoolekogu esindajaks Andrei Ionov
7.01.2020 nr.1.1-6/4 Õppekava kohta arvamuse andmine Otsus nr.1.1-6/4-1: Hoolekogu otsustas esitada õppekava muudatuste kohta järgmise arvamuse: hoolekogu nõustub muudetud kooli õppekavaga.