Õppeainesektsioonid

AINESEKTSIOONIDE TÖÖ

 

2023/2024 õppeaasta ainesektsioonide esimehed ja nende kontaktid:

AINESEKTSIOONI NIMETUS

ESIMEES

KONTAKT

Algklasside ainesektsioon

Olga Andrejeva

olga.andrejeva@svlk.edu.ee

Eesti keele ainesektsioon

Julia Otti

julia.otti@svlk.edu.ee

Võõrkeelte ainesektsioon

Mari Fomins

mari.fomins@svlk.edu.ee

Kehalise kasvatuse ainesektsioon

Jelena Ignatjeva

jelena.ignatjeva@svlk.edu.ee

Loovainete ainesektsioon

Jelena Trubina

jelena-n.trubina@svlk.edu.ee

Matemaatika ainesektsioon

Natalja Nazarova

natalja.nazarova@svlk.edu.ee

Loodusainete ainesektsioon

Igor Smirnov

igor.smirnov@svlk.edu.ee

Sotsiaalainete sektsioon

Natalja Vassiljeva

natalja.vassiljeva@svlk.edu.ee

Vene keele ja kirjanduse ainesektsioon

Jelena Siroš

jelena.sirosh@svlk.edu.ee

 

Sillamäe Vanalinna Koolis  töötab 9 ainesektsiooni:

•        algklassid;

•        eesti keel

•        võõrkeeled;

•        matemaatika;

•        loovained;

•        kehaline kasvatus;

•        loodusained

•        sotsiaalained

•        vene keel ja kirjandus

 Ainesektsiooni eesmärk on õppetöö, metoodiliste ja kasvatuslike tegevuste ning arendustöö teostamine ja koordineerimine oma valdkonnas.

Ainesektsiooni põhiülesanded:

• ainevaldkonnakavade koostamine nende korrigeerimine ja uuendamine, vastavusse viimine põhikooli riikliku õppekavaga;

• õppetöö valdkondlike tulemuste hindamine ja analüüs;

• ainealase klassivälise töö kavandamine;

 • õppenõukogu töö ettevalmistamisele kaasaaitamine;

• välissidemete arendamine ja loomine omas valdkonnas;

• avalikkuse informeerimine oma tegevusest, ürituse korraldanud õpetaja kirjutab toimunust kokkuvõtte, et see avalikustatakse (kooli kodulehekülg,kooli blogi, kooli Facebooki lehekülg,); • kooli juhtkonna regulaarne informeerimine ainesektsiooni tööst(koosolekuid planeeritakse, protokollitakse).

Vastavalt vajadusele koondutakse töögruppideks, mis tegelevad kooli arendustegevusega või mõne muu hetkel koolis päevakohase õppe- või kasvatustegevuse teemaga, näiteks  HEV-laste tugigrupp, arengukava töögrupp, õppekava töögrupp.

Õpetajad kuuluvad ainevaldkonniti ainesektsioonidesse. Ainesektsiooni tööd koordineerib ainesektsiooni esimees.