Õppenõukogu

Õppenõukogu

Õppenõukogu istungid, 2020 - 2021
Kuupäev nr Päevakava Otsuse õiguslik alus Otsuse lühike väljavõte
05.10.2020 1.1-4/1 1. Eelmise õppenõukogu otsuste täitmine  Otsuse õiguslik alus:                                                                                    Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 6 lõige 4, mille kohaselt kooli direktor teavitab õppenõukogu otsuste täitmise korraldamisest ja kontrollimisest.  
2. Õppenõukogu sekretäri valimine Otsuse õiguslik alus:                                                                                  * Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ §5 punkt 1, mille kohaselt õppeaasta esimesel koosolekul valib õppenõukogu oma liikmete hulgas õppenõukogu sekretäri Otsus 1.1-4/1-1 Sillamäe Vanalinna Kooli õppenõukogu sekretäriks osutus valituks õppealajuhataja ....
3. Vanema taotluse alusel õpilasele koduõppe rakendamine Otsuse õiguslik alus:                                                              * Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 3 punkt 1, mille kohaselt õppenõukogu otsustab õpilase koduõppe rakendamise vanema taotlusel.                                                                        * Haridus- ja teadusministri 28. veebruari 2018.a määruse nr 6 „kooduõppe ja haiglaõppe tingimused ja kord“ § 5 punkt 4 mille kohaselt otsuse vanema taotluse alusel koduõppe rakendamise kohta teeb kooli õppenõukogu. Otsus 1.1-4/1-2 Rakendada
08.02.2021 1.1-4/2 "SILLAMÄE VANALINNA KOOLI ÕPILASEGA ARENGUVESTLUSTE KORRALDAMISE TINGIMUSED JA KORD" arvamuse andmine · Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 37 lõige 5, mille kohaselt kooli direktor peab enne arenguvestluste korraldamise tingimuste ja korra kehtestamist esitama selle arvamuse andmiseks õppenõukogule.              •        Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 2 punkt 8, mille kohaselt õppenõukogu annab arvamuse õpilastega läbiviidava arenguvestluste korraldamise tingimuste ja korra kohta. Õppenõukogu annab järgneva arvamuse õpilastega läbiviidava arenguvestluste korraldamise tingimuste ja korra kohta: „Õpilastega läbiviidava arenguvestluste korraldamise tingimuste ja kord“ on koostatud lähtuvalt kehtivatest õigusaktidest ning võimaldab tulemuslikult toetada õppija arengut. Õppenõukogu toetas hääletamisega õppealajuhataja ettepanekut 
19.04.2021 1.1-4/3 1. Arengukava täitmise aruande tutvustamine 2020.aasta eest •        Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 2 punkt 1, mille kohaselt õppenõukogu arutab läbi ja annab arvamuse kooli arengukava ja selle muudatuste kohta. Õppenõukogu annab järgneva arvamuse arengukava täitmise aruande 2020.aasta eest: „Lähtuda kooli üldtööplaani koostamisel arenukava täitmise aruande analüüsist ning arvestada ettepanekuid arengukava koostamisel järgmiseks perioodiks. 
2.Kooli õppekava läbiarutamine ja arvamuse andmine kooli õppekava ning selle muudatuste kohta •        Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 17 lõige 2, mille kohaselt kooli õppekava ja selle muudatused esitatakse enne kehtestamist arvamuse andmiseks kooli õppenõukogule.
•        Vabariigi Valitsuse 06. jaanuari 2011. a määruse nr 1 „Põhikooli riiklik õppekava“ § 24 lõige 3, mille kohaselt muudatused kooli õppekavas esitatakse enne kehtestamist arvamuse avaldamiseks kooli õppenõukogule.
•        Vabariigi Valitsuse 06. jaanuari 2011. a määruse nr 2 „Gümnaasiumi riiklik õppekava“ § 19 lõige 3, mille kohaselt muudatused kooli õppekavas esitatakse enne kehtestamist arvamuse avaldamiseks kooli õppenõukogule.
•        Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 2 punkt 1, mille kohaselt õppenõukogu arutab läbi ja annab arvamuse kooli õppekava ja selle muudatuste kohta
Õppenõukogu arutas läbi ja annab järgneva arvamuse kooli õppekava muudatuste kohta: Sillamäe Vanalinna  Kooli õppekava muudatus on suunatud õpilaste arengu toetamiseks ning on heaks aluseks valikaine „Loovtööde alused“ korraldamiseks koolis.
3. Hädaolukorra lahendamise plaani eelnõu läbiarutamine ja arvamuse andmine selle kohta • Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 45 lõige 3, mille kohaselt direktor kaasab vajadusel kooli hädaolukorra plaani väljatöötamisel õppenõukogu.
• Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 2 punkt 11, mille kohaselt õppenõukogu osaleb vajadusel kooli hädaolukorra lahendamise plaani väljatöötamisel.
Õppenõukogu arutas läbi ja annab järgneva arvamuse kooli hädaolukorra lahendamise plaani eelnõu kohta: „Sillamäe Vanalinna Kooli hädaolukorra lahendamise plaani muutmine lähtub reaalsest vajadusest ning on kooskõlas kehtivate seaduaktidega ning Päästeameti infoga.“
20.05.2021 1.1-4/4 Eelmise õppenõukogu otsuste täitmine                                  Otsuse õiguslik alus:                                                                                            Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 6 lõige 4, mille kohaselt kooli direktor teavitab õppenõukogu otsuste täitmise korraldamisest ja kontrollimisest.  
1. 9.kl. õpilase täiendavale õppetööle jätmine.  Otsuse õiguslik alus:                                                                                          •        Vabariigi Valitsuse 06. jaanuari 2011. a määruse nr 1 „Põhikooli riiklik õppekava“ § 22 lõige 8, mille kohaselt õppenõukogu otsustab poolaastahinnete või –hinnangute alusel, kas jätta õpilane täiendavale õppetööle.
•        Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 4 punkt 1, mille kohaselt õppenõukogu otsustab õpilase täiendavale õppetööle jätmise.
                                                 
Õppekavaga nõutavate teadmiste ja oskuste omandamiseks jätta kolm  9.klassi õpilast täiendavale õppetööle  kuni 11.06 vastavalt aineõpetajate koostatud ja õpilase arengukaardile  fikseeritud töökavale.
Otsus 1.1-4/4-1                                                                          Otsus 1.1-4/4-2                                                                           Otsus 1.1-4/4-3
2. Õpilaste kiituskirjaga tunnustamise tingimused ja korra kehtestamine Otsuse õiguslik alus:                                                                                      Haridus- ja teadusministri 09. augusti 2010. a määruse nr 37 „Õpilase tunnustamise tingimused ja kord“ § 1 lõige 2, mille kohaselt õpilast tunnustatakse kiituskirjaga kooli õppenõukogu poolt kehtestatud tingimustel ja korras. Otsus 1.1-4/4-4                                                                                        Kehtestada „Sillamäe Vanalinna Kooli õpilaste kiituskirjaga tunnustamise tingimused ja kord“
11.06.2021 1.1-4/5 Eelmise õppenõukogu otsuste täitmine   Otsuse õiguslik alus:                                                                                            Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 6 lõige 4, mille kohaselt kooli direktor teavitab õppenõukogu otsuste täitmise korraldamisest ja kontrollimisest.  
1. 1-8 klassi õpilaste järgmisse klassi üleviimine. Otsuse õiguslik alus:                                                                                    •        Vabariigi Valitsuse 06. jaanuari 2011. a määruse nr 1 „Põhikooli riiklik õppekava“ § 22 lõige 8, mille kohaselt õppenõukogu otsustab poolaastahinnete või –hinnangute alusel, kas viia õpilane järgmisesse klassi.
•        Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 4 punkt 1, mille kohaselt õppenõukogu otsustab õpilase järgmisse klassi üleviimise.
 
Otsus 1.1-4/5-1    Üle viia järgmisesse klassi 316  õpilast.
2. 1-8 klassi õpilaste täiendavale õppetööle jätmise Otsuse õiguslik alus:                                                                                          •        Vabariigi Valitsuse 06. jaanuari 2011. a määruse nr 1 „Põhikooli riiklik õppekava“ § 22 lõige 8, mille kohaselt õppenõukogu otsustab poolaastahinnete või –hinnangute alusel, kas jätta õpilane täiendavale õppetööle.
•        Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 4 punkt 1, mille kohaselt õppenõukogu otsustab õpilase täiendavale õppetööle jätmise.
                                                                             
Otsus 1.1-4/5-2   (...)     Otsus 1.1-4/5-3 (...)                                     
Otsus 1.1-4/5-7 (...)    Otsus 1.1-4/5-8 (...)  Otsus 1.1-4/5-9 (...)   Otsus 1.1-4/5-10 (...)                                                     Otsus 1.1-4/5-11 (...a) Otsus 1.1-4/5-12(...)                       Õppekavaga nõutavate teadmiste ja oskuste omandamiseks jätta kaheksa   9.klassi õpilast täiendavale õppetööle  perioodil 14.-18.06 ja 23.-27.08.21 vastavalt aineõpetajate koostatud ja õpilase arengukaardile  fikseeritud töökavale. 
3. Õppenõukogu liikmete nimetamine, kes allkirjastavad lõputunnistused Otsuse õiguslik alus:                                                                                          Vabariigi Valitsuse 13. augusti 2010. a määruse nr 113 „Põhikooli ja gümnaasiumi lõputunnistuse ning riigieksamitunnistuse statuut ja vormid“  § 9 lõige 2, mille kohaselt lõputunnistus kinnitatakse vähemalt viie õppenõukogu liikme allkirjadega Otsus 1.1-4/5-4     Nimetada 5 õppenõukogu liiget, kes allkirjastavad koos õppenõukogu sekretäri ja direktoriga lõputunnistused
4. Õpilaste tunnustamine kiituskirjaga «Väga hea õppimise eest» ja «Väga hea tulemuste eest üksikutes õppeainetes» Otsuse õiguslik alus:                                                                                              Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 4 punkt 7, mille kohaselt õppenõukogu otsustab õpilase tunnustamise kiituskirjaga. Otsus 1.1-4/5-5                                                                             
5. Õpilase klassikursust kordama jätmine (…...) Vabariigi Valitsuse 06. jaanuari 2011. a määruse nr 1 „Põhikooli riiklik õppekava“ § 22 lõige 8, mille kohaselt õppenõukogu otsustab poolaastahinnete või –hinnangute alusel, kas jätta õpilane klassikursust kordama.
Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 4 punkt 1, mille kohaselt õppenõukogu otsustab õpilase 1.-3. kooliastmes klassikursust kordama jätmise.
Otsus 1.1-4/5-6  Jätta 1 üheksanda klassi õpilase klassikursust kordama.
14.06.2021 1.1-4/6 Eelmise õppenõukogu otsuste täitmine Otsuse õiguslik alus:                                                                                            Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 6 lõige 4, mille kohaselt kooli direktor teavitab õppenõukogu otsuste täitmise korraldamisest ja kontrollimisest.  
1. Õpilaste tunnustamine kiituskirjaga «Väga heade tulemuste eest üksikutes õppeainetes» Otsuse õiguslik alus:                                                                                             *  Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 4 punkt 7, mille kohaselt õppenõukogu otsustab õpilase tunnustamise kiituskirjaga.                     * “Sillamäe Vanalinna Kooli õpilaste kiituskirjaga tunnustamise tingimused ja kord”, kehtestatud õppenõukogu otsusega 20.mail  2021 a nr 1.1-4/4-4 Otsus 1.1-4/6-1  Tunnustada 26 üheksanda klassi õpilast  kiituskirjaga „Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines“:
2. Põhikooli lõpetamise otsustamine.  Otsuse õiguslik alus:                                                                                  Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 4 punkt 6, mille kohaselt õppenõukogu otsustab põhikooli lõpetamise. Otsus 1.1-4/6-2   Lugeda põhikool lõpetatuks 38-l üheksanda klassi õpilasel.
3. Põhikooli lõputunnistuse väljaandmise otsustamine  Otsuse õiguslik alus:                                                                                     • Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus § 30 lõige 5, mille kohaselt põhikooli lõpetamise tingimused täitnud õpilasele või eksternile väljastab kool õppenõukogu otsusel põhikooli lõputunnistuse.
• Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 4 punkt 6, mille kohaselt õppenõukogu otsustab põhikooli lõputunnistuse väljaandmise.
Otsus 1.1-4/6-3   Anda välja põhikooli lõputunnistus 38-le  põhikooli lõpetanud õpilastele
4. Õpilase tunnustamine kiitusega põhikooli lõputunnistusel Otsuse õiguslik alus:                                                                                     • Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 4 punkt 7, mille kohaselt õppenõukogu otsustab õpilase tunnustamise kiitusega põhikooli lõputunnistusel.
• Haridus- ja teadusministri 09. augusti 2010. a määruse nr 37 „Õpilase tunnustamise tingimused ja kord“ § 2 lõige 2, mille kohaselt põhikoolilõpetaja kiitusega põhikooli lõputunnistusel tunnustamise otsustab kooli õppenõukogu.
Otsus 1.1-4/6-4 Tunnustada 7 üheksanda klassi õpilast kiitusega põhikooli lõputunnistusel
30.08.2021
1.1-4/8
Eelmise õppenõukogu otsuste täitmine Otsuse õiguslik alus: Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 6 lõige 4, mille kohaselt kooli direktor teavitab õppenõukogu otsuste täitmise korraldamisest ja kontrollimisest.  
1. Õpilaste üleviimine järgmisse klassi • Vabariigi Valitsuse 06. jaanuari 2011. a määruse nr 1 „Põhikooli riiklik õppekava“ § 22 lõige 8, mille kohaselt õppenõukogu otsustab poolaastahinnete või –hinnangute alusel, kas viia õpilane järgmisesse klassi.
• Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 4 punkt 1, mille kohaselt õppenõukogu otsustab õpilase järgmisse klassi üleviimise.
Otsus 1.1-4/8-1 Üle viia 8 õpilast järgmisesse klassi, 6-le õpilasele koostada individuaalne õppekava üksikutes õppeainetes.
2. Õppenõukogu tegevuse reglemendi kehtestamine Otsuse õiguslik alus: Haldusmenetluse seaduse § 5 lõige 1, mille kohaselt menetlustoimingu vormi ja muud haldusmenetluse üksikasjad määrab haldusorgan (st õppenõukogu) kaalutlusõiguse alusel, kui seaduse või määrusega ei ole määratud teisiti. Otsus 1.1-4/8-2 Kehtestada „Sillamäe Vanalinna Kooli õppenõukogu tegevuse reglement“.
3. Oma esindaja nimetamine kooli hoolekogu koosseisu Otsuse õiguslik alus: Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 73 lõige 4, mille kohaselt ühe asutusena tegutseva põhikooli ja gümnaasiumi hoolekogusse kuuluvad vähemalt kaks õppenõukogu esindajat. Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 2 punkt 9, mille kohaselt õppenõukogu nimetab oma esindajaid kooli hoolekogu koosseisu. Otsus 1.1-4/8-3 Nimetada kooli hoolekogusse järgmised kaks õppenõukogu liiget: Ljubov Bogdanova, Dmitri Vinogradov
4. Välisriigist tulnud õpilasele õpingute jätkamiseks klassi määramine Otsuse õiguslik alus:
Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 4 punkt 3, mille kohaselt õppenõukogu otsustab, millises klassis jätkab õpinguid välisriigist tulnud õpilane.
Haridus- ja teadusministri 19. augusti 2010. a määruse nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord“ § 5 lõige 2, mille kohaselt määrab õppenõukogu klassi, kus õpilane õpinguid jätkab, arvestades õpilase vanust ja seni omandatud haridust välisriigi õppeasutusest tulnud isiku puhul, kui ta ei ole varem Eestis õppinud.
Otsus 1.1-4/8-4 Määrata välisriigist tulnud õpilasele õpingute jätkamiseks 3. klass. Otsus 1.1-4/8-5 Määrata välisriigist tulnud õpilasele õpingute jätkamiseks 5. klass.
5. Üldtööplaani 2020/2021.a. arutlemine ja kinnitamine. Otsuse õiguslik alus: Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 2 punkt 2, mille kohaselt õppenõukogu kinnitab kooli üldtööplaani iga õppeaasta alguseks. Otsus 1.1-4/8-6 Kinnitada üldtööplaan 2021/2022 õppeaastaks
6. Vanema taotluse alusel õpilasele koduõppe rakendamine Otsuse õiguslik alus: Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 3 punkt 1, mille kohaselt õppenõukogu otsustab õpilase koduõppe rakendamise vanema taotlusel.
Haridus- ja teadusministri 28. veebruari 2018. a määruse nr 6 „Koduõppe ja haiglaõppe tingimused ja kord“ § 5 lõige 4, mille kohaselt otsuse vanema taotluse alusel koduõppe rakendamise kohta teeb kooli õppenõukogu.
Otsus 1.1-4/8-6 Rakendada vanema taotluse alusel õpilasele koduõpe