Õppenõukogu

Õppenõukogu

Õppenõukogu istungid, 2020 - 2021
Kuupäev nr Päevakava Otsuse õiguslik alus Otsuse lühike väljavõte
05.10.2020
1.1-4/1
1. Eelmise õppenõukogu otsuste täitmine Otsuse õiguslik alus: Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 6 lõige 4, mille kohaselt kooli direktor teavitab õppenõukogu otsuste täitmise korraldamisest ja kontrollimisest.  
2. Õppenõukogu sekretäri valimine Otsuse õiguslik alus: * Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ §5 punkt 1, mille kohaselt õppeaasta esimesel koosolekul valib õppenõukogu oma liikmete hulgas õppenõukogu sekretäri Otsus 1.1-4/1-1 Sillamäe Vanalinna Kooli õppenõukogu sekretäriks osutus valituks õppealajuhataja Irina Meljakova.
3. Vanema taotluse alusel õpilasele koduõppe rakendamine Otsuse õiguslik alus: * Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 3 punkt 1, mille kohaselt õppenõukogu otsustab õpilase koduõppe rakendamise vanema taotlusel. * Haridus- ja teadusministri 28. veebruari 2018.a määruse nr 6 „kooduõppe ja haiglaõppe tingimused ja kord“ § 5 punkt 4 mille kohaselt otsuse vanema taotluse alusel koduõppe rakendamise kohta teeb kooli õppenõukogu. Otsus 1.1-4/1-2 Rakendada
08.02.2021 1.1-4/2 "SILLAMÄE VANALINNA KOOLI ÕPILASEGA ARENGUVESTLUSTE KORRALDAMISE TINGIMUSED JA KORD" arvamuse andmine · Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 37 lõige 5, mille kohaselt kooli direktor peab enne arenguvestluste korraldamise tingimuste ja korra kehtestamist esitama selle arvamuse andmiseks õppenõukogule. • Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 2 punkt 8, mille kohaselt õppenõukogu annab arvamuse õpilastega läbiviidava arenguvestluste korraldamise tingimuste ja korra kohta. Õppenõukogu annab järgneva arvamuse õpilastega läbiviidava arenguvestluste korraldamise tingimuste ja korra kohta: „Õpilastega läbiviidava arenguvestluste korraldamise tingimuste ja kord“ on koostatud lähtuvalt kehtivatest õigusaktidest ning võimaldab tulemuslikult toetada õppija arengut. Õppenõukogu toetas hääletamisega õppealajuhataja ettepanekut
19.04.2021
1.1-4/3
1. Arengukava täitmise aruande tutvustamine 2020.aasta eest • Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 2 punkt 1, mille kohaselt õppenõukogu arutab läbi ja annab arvamuse kooli arengukava ja selle muudatuste kohta. Õppenõukogu annab järgneva arvamuse arengukava täitmise aruande 2020.aasta eest: „Lähtuda kooli üldtööplaani koostamisel arenukava täitmise aruande analüüsist ning arvestada ettepanekuid arengukava koostamisel järgmiseks perioodiks.
2.Kooli õppekava läbiarutamine ja arvamuse andmine kooli õppekava ning selle muudatuste kohta • Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 17 lõige 2, mille kohaselt kooli õppekava ja selle muudatused esitatakse enne kehtestamist arvamuse andmiseks kooli õppenõukogule.
• Vabariigi Valitsuse 06. jaanuari 2011. a määruse nr 1 „Põhikooli riiklik õppekava“ § 24 lõige 3, mille kohaselt muudatused kooli õppekavas esitatakse enne kehtestamist arvamuse avaldamiseks kooli õppenõukogule.
• Vabariigi Valitsuse 06. jaanuari 2011. a määruse nr 2 „Gümnaasiumi riiklik õppekava“ § 19 lõige 3, mille kohaselt muudatused kooli õppekavas esitatakse enne kehtestamist arvamuse avaldamiseks kooli õppenõukogule.
• Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 2 punkt 1, mille kohaselt õppenõukogu arutab läbi ja annab arvamuse kooli õppekava ja selle muudatuste kohta
Õppenõukogu arutas läbi ja annab järgneva arvamuse kooli õppekava muudatuste kohta: Sillamäe Vanalinna Kooli õppekava muudatus on suunatud õpilaste arengu toetamiseks ning on heaks aluseks valikaine „Loovtööde alused“ korraldamiseks koolis.
3. Hädaolukorra lahendamise plaani eelnõu läbiarutamine ja arvamuse andmine selle kohta • Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 45 lõige 3, mille kohaselt direktor kaasab vajadusel kooli hädaolukorra plaani väljatöötamisel õppenõukogu.
• Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 2 punkt 11, mille kohaselt õppenõukogu osaleb vajadusel kooli hädaolukorra lahendamise plaani väljatöötamisel.
Õppenõukogu arutas läbi ja annab järgneva arvamuse kooli hädaolukorra lahendamise plaani eelnõu kohta: „Sillamäe Vanalinna Kooli hädaolukorra lahendamise plaani muutmine lähtub reaalsest vajadusest ning on kooskõlas kehtivate seaduaktidega ning Päästeameti infoga.“
20.05.2021
1.1-4/4
Eelmise õppenõukogu otsuste täitmine Otsuse õiguslik alus: Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 6 lõige 4, mille kohaselt kooli direktor teavitab õppenõukogu otsuste täitmise korraldamisest ja kontrollimisest.  
1. 9.kl. õpilase täiendavale õppetööle jätmine. Otsuse õiguslik alus: • Vabariigi Valitsuse 06. jaanuari 2011. a määruse nr 1 „Põhikooli riiklik õppekava“ § 22 lõige 8, mille kohaselt õppenõukogu otsustab poolaastahinnete või –hinnangute alusel, kas jätta õpilane täiendavale õppetööle.
• Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 4 punkt 1, mille kohaselt õppenõukogu otsustab õpilase täiendavale õppetööle jätmise.
Õppekavaga nõutavate teadmiste ja oskuste omandamiseks jätta kolm 9.klassi õpilast täiendavale õppetööle kuni 11.06 vastavalt aineõpetajate koostatud ja õpilase arengukaardile fikseeritud töökavale.
Otsus 1.1-4/4-1 Otsus 1.1-4/4-2 Otsus 1.1-4/4-3
2. Õpilaste kiituskirjaga tunnustamise tingimused ja korra kehtestamine Otsuse õiguslik alus: Haridus- ja teadusministri 09. augusti 2010. a määruse nr 37 „Õpilase tunnustamise tingimused ja kord“ § 1 lõige 2, mille kohaselt õpilast tunnustatakse kiituskirjaga kooli õppenõukogu poolt kehtestatud tingimustel ja korras. Otsus 1.1-4/4-4 Kehtestada „Sillamäe Vanalinna Kooli õpilaste kiituskirjaga tunnustamise tingimused ja kord“
11.06.2021
1.1-4/5
Eelmise õppenõukogu otsuste täitmine Otsuse õiguslik alus: Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 6 lõige 4, mille kohaselt kooli direktor teavitab õppenõukogu otsuste täitmise korraldamisest ja kontrollimisest.  
1. 1-8 klassi õpilaste järgmisse klassi üleviimine. Otsuse õiguslik alus: • Vabariigi Valitsuse 06. jaanuari 2011. a määruse nr 1 „Põhikooli riiklik õppekava“ § 22 lõige 8, mille kohaselt õppenõukogu otsustab poolaastahinnete või –hinnangute alusel, kas viia õpilane järgmisesse klassi.
• Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 4 punkt 1, mille kohaselt õppenõukogu otsustab õpilase järgmisse klassi üleviimise.
Otsus 1.1-4/5-1 Üle viia järgmisesse klassi 316 õpilast.
2. 1-8 klassi õpilaste täiendavale õppetööle jätmise Otsuse õiguslik alus: • Vabariigi Valitsuse 06. jaanuari 2011. a määruse nr 1 „Põhikooli riiklik õppekava“ § 22 lõige 8, mille kohaselt õppenõukogu otsustab poolaastahinnete või –hinnangute alusel, kas jätta õpilane täiendavale õppetööle.
• Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 4 punkt 1, mille kohaselt õppenõukogu otsustab õpilase täiendavale õppetööle jätmise.
 
Otsus 1.1-4/5-2Otsus 1.1-4/5-3
Otsus 1.1-4/5-7Otsus 1.1-4/5-8Otsus 1.1-4/5-9Otsus 1.1-4/5-10Otsus 1.1-4/5-11Otsus 1.1-4/5-12 Õppekavaga nõutavate teadmiste ja oskuste omandamiseks jätta kaheksa 9.klassi õpilast täiendavale õppetööle perioodil 14.-18.06 ja 23.-27.08.21 vastavalt aineõpetajate koostatud ja õpilase arengukaardile fikseeritud töökavale.
3. Õppenõukogu liikmete nimetamine, kes allkirjastavad lõputunnistused Otsuse õiguslik alus: Vabariigi Valitsuse 13. augusti 2010. a määruse nr 113 „Põhikooli ja gümnaasiumi lõputunnistuse ning riigieksamitunnistuse statuut ja vormid“ § 9 lõige 2, mille kohaselt lõputunnistus kinnitatakse vähemalt viie õppenõukogu liikme allkirjadega Otsus 1.1-4/5-4 Nimetada 5 õppenõukogu liiget, kes allkirjastavad koos õppenõukogu sekretäri ja direktoriga lõputunnistused
4. Õpilaste tunnustamine kiituskirjaga «Väga hea õppimise eest» ja «Väga hea tulemuste eest üksikutes õppeainetes» Otsuse õiguslik alus: Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 4 punkt 7, mille kohaselt õppenõukogu otsustab õpilase tunnustamise kiituskirjaga. Otsus 1.1-4/5-5
5. Õpilase klassikursust kordama jätmine Vabariigi Valitsuse 06. jaanuari 2011. a määruse nr 1 „Põhikooli riiklik õppekava“ § 22 lõige 8, mille kohaselt õppenõukogu otsustab poolaastahinnete või –hinnangute alusel, kas jätta õpilane klassikursust kordama.
Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 4 punkt 1, mille kohaselt õppenõukogu otsustab õpilase 1.-3. kooliastmes klassikursust kordama jätmise.
Otsus 1.1-4/5-6 Jätta 1 üheksanda klassi õpilase klassikursust kordama.
14.06.2021
1.1-4/6
Eelmise õppenõukogu otsuste täitmine Otsuse õiguslik alus: Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 6 lõige 4, mille kohaselt kooli direktor teavitab õppenõukogu otsuste täitmise korraldamisest ja kontrollimisest.  
1. Õpilaste tunnustamine kiituskirjaga «Väga heade tulemuste eest üksikutes õppeainetes» Otsuse õiguslik alus: * Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 4 punkt 7, mille kohaselt õppenõukogu otsustab õpilase tunnustamise kiituskirjaga. * “Sillamäe Vanalinna Kooli õpilaste kiituskirjaga tunnustamise tingimused ja kord”, kehtestatud õppenõukogu otsusega 20.mail 2021 a nr 1.1-4/4-4 Otsus 1.1-4/6-1 Tunnustada 26 üheksanda klassi õpilast kiituskirjaga „Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines“:
2. Põhikooli lõpetamise otsustamine. Otsuse õiguslik alus: Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 4 punkt 6, mille kohaselt õppenõukogu otsustab põhikooli lõpetamise. Otsus 1.1-4/6-2 Lugeda põhikool lõpetatuks 38-l üheksanda klassi õpilasel.
3. Põhikooli lõputunnistuse väljaandmise otsustamine Otsuse õiguslik alus: • Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus § 30 lõige 5, mille kohaselt põhikooli lõpetamise tingimused täitnud õpilasele või eksternile väljastab kool õppenõukogu otsusel põhikooli lõputunnistuse.
• Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 4 punkt 6, mille kohaselt õppenõukogu otsustab põhikooli lõputunnistuse väljaandmise.
Otsus 1.1-4/6-3 Anda välja põhikooli lõputunnistus 38-le põhikooli lõpetanud õpilastele
4. Õpilase tunnustamine kiitusega põhikooli lõputunnistusel Otsuse õiguslik alus: • Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 4 punkt 7, mille kohaselt õppenõukogu otsustab õpilase tunnustamise kiitusega põhikooli lõputunnistusel.
• Haridus- ja teadusministri 09. augusti 2010. a määruse nr 37 „Õpilase tunnustamise tingimused ja kord“ § 2 lõige 2, mille kohaselt põhikoolilõpetaja kiitusega põhikooli lõputunnistusel tunnustamise otsustab kooli õppenõukogu.
Otsus 1.1-4/6-4 Tunnustada 7 üheksanda klassi õpilast kiitusega põhikooli lõputunnistusel
18.06.2021 1.1-4/7 4. 2020/2021 õppeaasta töö kokkuvõtete läbiarutamine ja kooli juhtkonnale ettepanekute tegemine kooli õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks Otsuse õiguslik alus: Haridus- ja teadusministri 23. augusti 2010. a määruse nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord“ § 2 punkt 6, mille kohaselt õppenõukogu õppeaasta lõpul arutab läbi kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemused ja teeb kooli juhtkonnale ettepanekuid kooli õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks Õppenõukogu annab järgneva arvamuse Sillamäe Vanalinna Kooli 2020/2021 õppeaasta töö kokkuvõtete kohta: „Arvestada Sillamäe Vanalinna Kooli 2020/2021 õppeaasta töö kokkuvõtete analüüsi kooli üldtööplaani koostamiseks õppeaastaks 2021/2022