Kooli õppekava

Kooli õppekava


Üldosa

Lihtsastatud õppekava 

Lisa 1 Füüsiline keskkond
Lisa 2 Keel ja kirjandus
Lisa 3 Võõrkeeled
Lisa 4 Matemaatika
Lisa 5 Loodusained
Lisa 6 Sotsiaalained
Lisa 7 Kunstiained
Lisa 8 Tehnoloogia
Lisa 9 Kehaline kasvatus
Lisa 10 Loovtööde alused
Lisa 11 Tunnijaotusplaan õppeaineti ja aastati
Lisa 12 Tunnijaotusplaan Lihtsustatud, Toimetuleku- ja Hooldusõppekavade järgi
Lisa 13 Õpilaste loovtööde juhendamise kord, referaatide ja esitluste vormistamise kord
Lisa 14 Hindamise kord
Lisa 15 Hariduslike erivajadustega õpilaste õppekorraldus
Lisa 15-1 Hariduslike erivajadustega õpilaste õppekorraldus - seletuskiri
Lisa 16 Eesti terminoloogia