Kooli õppekava

Kooli õppekava   

Sillamäe Vanalinna Kooli õppekava    

Üldosa   

LISA 1 Ainevaldkond Keel ja kirjandus

LISA 2 Ainevaldkond Võõrkeeled

LISA 3 Ainevaldkond Matemaatika

LISA 4 Ainevaldkond Loodusained

LISA 5 Ainekavad Sotsiaalained

LISA 6 Ainevaldkond Kunstiained

LISA 7 Ainevaldkond Tehnoloogia

LISA 8 Ainevaldkond Kehaline kasvatus

LISA 9 Valikaine Loovtöö koostamine

LISA 10 LIHTSUSTATUD ÕPE  

LISA 11 Valikaine Kõnearendus